Yui Shin kai Open Xlll

Kata: Savva Silver, Annabella Brons.
Kumite: Elias Silver, Annabella Brons.